Zakres działalności >> Odbiór odpadów komunalnych >> Odpady segregowane
PW MIKI postępuje z odpadami zgodnie z ogólno przyjętą hierarchią postępowania, gdzie składowanie jest na ostatnim miejscu, tylko w razie niemożliwości przekazania odpadu do odzysku lub unieszkodliwiania innymi metodami, dlatego też udostępniliśmy naszym klientom możliwość segregacji odpadów u źródła w systemie workowym. Odpady dzielone są na : papier , plastik, metal i szkło. Klienci indywidualni mogą oddawać śmieci posegregowane, zgodnie z instrukcją na worku, nieodpłatnie. Odpady te są do segregowane na bazie, a następnie przekazywane do zakładów recyklingowych. W uzupełnieniu można u nas zakupić stelaże na worki, co znacznie ułatwia segregację.


INSTRUKCJE SEGREGACJI ODPAD??W


 
Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami (Mon. Pol. Nr 90, poz. 946) propagujemy minimalizację ilości odpadów ulegających biodegradacji trafiających na składowisko, dlatego zapewniamy naszym klientom worki przeznaczone również na te odpady. Zebrane selektywnie przekazywane są do kompostowni.